Азийн Бүтээмжийн Байгууллагаас зоxион байгуулах сургалт (Yogyakarta, Indonesia)

Монголын Бүтээмжийн Төвөөс зарлаж буй Азийн Бүтээмжийн Төвийн зоxион байгуулах сургалтанд оролцох мэдээллүүдийг доорх холбоосоор орж авна уу.

Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл татах