Ангаахын шинжлэх ухаан үндэсний их сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн Мэдээлэл зүй бакалаврын хөтөлбөрт БМИҮЗ ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.АШУҮИС- ийн Био-Анагаахын сургуулийн Мэдээлэл зүй бакалаврын хөтөлбөрт БМИҮЗ ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.