Асуулт, хариулт

Асуулт хариултын хариулт энд байрлана?

Доор нь Асуулт хариулт ангилал сонгоно.