БМИҮЗ-ийн ажлын албаныхан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

БМИҮЗ-ийн ажлын албаныхан "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага", “Докторын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх шалгуур, шаардлага”, “Магистрын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх шалгуур, шаардлага”-ыг сайжруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.