​Боловсролын ​магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотоод чанарын баталгаажуулалт зөвлөмж"-ийг гаргалаа.


Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотоод чанарын баталгаажуулалт зөвлөмж"-ийг гаргалаа.

Уг зөвлөмжийг Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн олон улсын зөвлөхөөр ажиллаж байсан өдгөө INQAAHE буюу Олон улсын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагуудын сүлжээ байгууллагын Ерөнхийлөгч доктор Сюзанна Караханян боловсруулсан бөгөөд БМИҮЗ-ийн Ажлын албанаас Монгол хэлнээ хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна.


Энэхүү зөвлөмж нь үндсэн 4 хэсэгтэй.

 1. Дотоод чанарын баталгаажууллын тогтолцоог бүрдүүлэх нь
  1. Дотоод чанарын баталгаажууллын тогтолцооны онцлог ба зарчмууд
  2. Дотоод чанарын баталгаажууллын албаны бүтэц зохион байгуулалт
  3. Дотоод чанарын баталгаажууллын албаны зорилго
  4. Дотоод чанарын баталгаажууллын албаны чиг үүрэг, үйл ажиллагаа
  5. Дотоод чанарын баталгаажууллын засаглал
  6. Оролцогч тал, сонирхлын бүлгүүдийн оролцоо
  7. Чанарын баталгаажууллын гарын авлага
 2. Суралцахуйн болон багшлахуйн үйлийн чанарын баталгаажуулал
  1. Суралцахуйн соёлыг төлөвшүүлэх: “үйл явц ба үр дүн”-д суурилсан арга барил
  2. Чанарын баталгаажуулал ба суралцахуйн үр дүн
  3. Суралцагчид болон олон нийтэд зориулсан мэдээлэл
 3. Сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулал
  1. Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хянах үйл явц
  2. Шинэ хөтөлбөрийг боловсруулах, батлах
  3. Хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийг үнэлэх, дүгнэх
 4. Өөрийн үнэлгээ

"Дотоод чанарын баталгаажуулал" зөвлөмжийг татаж авах болох энд дарна уу.