Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, чанар, үр дүнг үнэлэх, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зорилгоор тестийн сан бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах багш нарыг бүртгэж байна.