"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖИЛ - ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ" ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР