Холбоо барих

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд 2004 оноос хойш нийт 355 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж 225 хөтөлбөрийн хүчинтэй хугацаа дуусаж 130 хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй байгаа хөтөлбөрийг сургуулиар нь авч үзвэл нийт 21 сургуулийн 130 хөтөлбөрөөс 80% нь төрийн өмчийн, 20% нь төрийн бус өмчийн сургуулийн хөтөлбөр эзэлж байна. Эдгээр хөтөлбөрөөс 5 хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаар нь магадлан итгэмжилсэн байна.  

Төрийн өмчийн их дээд сургуулиас ШУТИС, МУИС, МУБИС, АШУҮИС-ын хөтөлбөрүүд нийт хөтөлбөрийн 56,2% -ийг эзэлж тэргүүлж байна. Төрийн бус өмчийн сургуулиас Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Отгонтэнгэр их сургууль, Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн 5-6 хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Хөтөлбөрүүдийг давтамжаар харвал 2-оос 3 удаа давтан магадлан итгэмжлэгдсэн нийт 16 сургуулийн 31 хөтөлбөр байна.

Хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэлийн индексээр нь ангилвал  бакалаврын 80 индекстэй 122 хөтөлбөр, магистрын 6 индекстэй 6 хөтөлбөр, докторын 2 индекстэй 2 хөтөлбөр байна. Өөрөөр хэлбэл нийтдээ 88 индекстэй хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байгаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээгээр Монгол Улсад дээд боловсролын 72 байгууллага магадлан итгэмжлэлийн хугацаа хүчинтэй байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн Дээд боловсролын сургалтын 72 байгууллагын 47.2 хувь нь их сургууль, 50.0 хувь нь дээд сургууль, 2.8 хувь нь коллежийн ангилалд багтаж байна.

Сүүлийн гурван жилд 51 сургууль Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн хугацаагаа сунгаж дахин магадлан итгэмжлэгдсэн байна.

Та энэхүү хүснэгтээс сургууль, хөтөлбөрийн нэр, индекс, хүчинтэй хугацаа мөн тухайн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэхэд ажилласан зохицуулагч зэргээр өөрт хэрэгцээтэй мэдээллийг ялган харах боломжтой.