Холбоо барих

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны байдлаар/

 1. АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургуулийн "Нүүр амны их эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 2. "Мандах бүртгэл" дээд сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 3. ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Таваар судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 4. МУБИС, Багшийн сургуулийн "Бага боловсролын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 5. ШУТИС, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн "Хүнсний үйлдвэрийн технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 6. МУИС, Эдийн засгийн сургуулийн "Менежмент маркетинг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 7. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент маркетинг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 8. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент санхүү" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 9. АШУҮИС-ийн Био-ангаахын сургуулийн "Био-анагаах"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 10. АШУҮИС-ийн Уламжлалт анагаахын сургуулийн "Уламжлалт анагаах ухааны эмч"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 11. ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент, маркетинг" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 12. ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент, хүний нөөцийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 13. МУИС-ийн Математик компьютерийн сургуулийн "Програм хангамж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 14. ХААИС-ийн Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Хөдөө аж ахуйн биотехнологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 15. АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн "Эм зүйч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 16. АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн "Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 17. "Шинэ анагаах ухаан" дээд сургуулийн "Уламжлалт анагаах ухаан" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 18. СЭЗИС-ийн "Санхүүгийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 19. СЭЗИС-ийн "Санхүүгийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 20. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 21. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 22. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн эдийн засаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 23. СЭЗИС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 24. СЭЗИС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 25. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Малын эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 26. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Жижиг амьтны эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 27. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Эм зүйч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 28. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Ариун цэвэр хяналт үнэлгээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 29. ХААИС-ийн БУС-ийн "ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 30. ХААИС-ийн ЭТХС-ийн "МАА-аар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 31. ХААИС-ийн ЭТХС-ийн "ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 32. МУИС-ийн ГГС-ийн "Аялал жуулчлалын менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 33. МУИС-ийн ЭЗС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 34. МУИС-ийн ОУХС-ийн "Олон улсын эдийн засгийн харилцаа" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 35. МУИС-ийн ХС-ийн "Үйлдвэрлэлийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 36. ШУТИС-ийн КТМС-ийн "Үйлдвэрлэлийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 37. МУИС-ийн ЭЗС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2021/
 38. Этүгэн их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 39. ХИС-ийн МХМС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 40. МУБИС-ийн МСС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 41. МУИС-ийн НШУС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 42. МУИС-ийн ОУХС-ийн "Олон улсын харилцаа" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 43. ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн "Цахилгаан хангамж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 44. ХААИС-ийн ИС-ийн "ХАА-н машин механизмын ашиглалт" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 45. ШУТИС-ийн МХТС-ийн "Мэдээллийн сүлжээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 46. ШУТИС-ийн МС-ийн "Инженер математик" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 47. ШУТИС-ийн БИАС-ийн "Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 48. ШУТИС-ийн ХИБС-ийн "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 49. ШУТИС-ийн ГГТС-ийн "Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 50. МУБИС-ийн ГХС-ийн "Багш, англи хэлний" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 51. МУБИС-ийн МКС-ийн "Багш, математикийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 52. МУБИС-ийн ТНУС-ийн "Багш, түүхийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 53. МУБИС-ийн СӨБС-ийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 54. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Герман хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 55. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Франц хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 56. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Орос хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 57. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Англи хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 58. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Япон хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 59. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Хятад хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 60. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Турк судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 61. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Солонгос судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 62. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Бизнесийн удирдлага" мэргэжлээр докторын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр хөтөлбөр /2014-2019/
 63. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Нийтийн удирдлага /төрийн захиргааны менежмент/" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 64. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Менежмент /жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 65. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Мэдээллийн системийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 66. МУИС-ийн Бизнесийн сургууль " Бизнесийн удирдлага " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 67. МУИС-ийн Завхан сургуулийн " Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 68. ОТИС-ийн ЭЗБУС-ийн " Бизнесийн удирдлага " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 69. ОТИС-ийн ЭЗБУС-ийн " Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 70. ШУТИС-ийн Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн " Барилгын инженер " бакалаврын хөтөлбөр
 71. ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 72. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль "Уул уурхайн ашиглалтын технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 73. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль "Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 74. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль " Цахилгааны инженер "мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 75. ТДС-ийн " Хүнсний инженерчлэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 76. ТДС-ийн " Хүнсний инженерчлэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 77. ХИС-ийн ХСС-ийн " Багш, гадаад хэлний боловсрол " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 78. ХИС-ийн ЭС-ийн " Боловсрол судлал " мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 79. МУБИС-ийн Математик байгалийн ухааны сургууль " Багш, математикийн боловсрол " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 80. ХИС-ийн ЭС-ийн " Хэл шинжлэл " мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 81. МУИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 82. МУИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй " /Олон улсын эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 83. МУИС-ийн ХЗС-ийн "Эрх зүй" /Бизнесийн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 84. Шихихутуг хууль зүйн их сургуулийн " Эрх зүй" /Бизнесийн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 85. 0ТИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй" /Олон улсын эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 86. 0ТИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй" /Аж ахуйн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 87. МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль " Химийн технологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 88. ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль " Биотехнологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 89. СУИС-ийн ХУС-ийн " Хөгжимдөх урлаг " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 90. СУИС-ийн Соёлын сургууль "Соёл судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 91. ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль "Нийгмийн ажил" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 92. СУИС-ийн Соёлын сургууль " Номын сан судлал " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 93. ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль "Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 94. ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль " Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 95. Ховд их сургуулийн Гадаад хэл, соёлын сургуулийн “Нийгмийн ажил ” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 96. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн “Аялал жуулчлалын менежмент ” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 97. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн “Багш, монгол хэл - уран зохиолын боловсрол ” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 98. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн “Багш, нийгмийн ухааны боловсрол ” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 99. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн “Багш, гадаад хэлний боловсрол ” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 100. Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн “Багш, байгалийн ухааны боловсрол ” /Газар зүй - байгалийн шинжлэл/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 101. Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн “Багш, байгалийн ухааны боловсрол ” /Физик / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 102. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн “Гадаад хэлний орчуулга” / Хятад хэл / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 103. Зохиомж дээд сургуулийн “Телевиз, киноны зураг авалт” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 104. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн “Экологи” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 105. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн “Сэтгүүл зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 106. Зохиомж дээд сургуулийн “Сэтгүүл зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 107. Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн “Сэтгэл судлал” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 108. Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 109. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 110. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 111. Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Даатгал” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 112. Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Санхүү” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 113. Цэцээ гүн дээд сургуулийн “Нийтийн удирдлага” /Менежмент, төрийн захиргааны/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 114. Цэцээ гүн дээд сургуулийн “Бизнесийн удирдлага” / Менежмент , санхүүгийн/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 115. Зохиомж дээд сургуулийн “Худалдаа” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 116. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлага” /менежмент, олон улсын худалдаа/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 117. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн Бизнесийн удирдлага” /Менежмент, олон улсын худалдаа / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 118. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн “Бизнесийн эдийн засаг” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 119. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн “Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи” /Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 120. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн “Газар зохион байгуулалт” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 121. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн “Нийгмийн эрүүл мэнд” мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 122. Ач анагаах ухааны их сургуулийн “Анагаах ухаан” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 123. Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургуулийн “Эм зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 124. АШУҮИС-ийн Сувилахуй сургуулийн "Сувилахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2017-2022/
 125. ХААИС-ийн Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн “Зоо инженер технологи” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2018-2023/
 126. ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн “Агрономи” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2018-2023/
 127. МУИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн “Мэдээллийн технологи” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2018-2023/

*Тодоор бичигдсэн нь 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн болно.

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны байдлаар/

 1. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн " Үсчин, гоо засал" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 2. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн "Гоо заслын технологич" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 3. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн " Үс заслын технологич" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 4. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Лабораторийн техникч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 5. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Нүүр амны техникч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 6. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Эм найруулагч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 7. Хангай дээд сургуулийн "Нарийн бичгийн дарга-албан хэргийн ажилтан" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/