Холбоо барих

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний байдлаар/

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ давтамж

МИ-сэн огноо

МИ-ийндуусах огноо

1

ХААИС-ийн МЭБС

Малын эмч

D640100

II

2013

2018

2

ХААИС-ийн МЭБС

Жижиг амьтны эмч

D640300

I

2013

2018

3

ХААИС-ийн МЭБС

Мал эмнэлгийн эм зүйч

D640200

I

2013

2018

4

ХААИС-ийн МЭБС

Мал эмнэлгийн ариун цэвэр хяналт үнэлгээ

D640400

I

2013

2018

5

ХААИС-ийн БУС

ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи

D543104

I

2013

2018

6

ХААИС-ийн ЭТХС

МАА-аар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй

D620600

I

2013

2018

7

ХААИС-ийн ЭТХС

ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй

D621600

I

2013

2018

8

МУИС-ийн ГГС

Аялал жуулчлалын менежмент

D342600

I

2013

2018

9

МУИС-ийн ЭЗС

Бизнесийн менежмент

D340100

I

2013

2018

10

МУИС-ийн ОУХС

Олон улсын эдийн засгийн харилцаа

D312000

I

2013

2018

11

МУИС-ийн ХС

Үйлдвэрлэлийн менежмент

D340900

I

2013

2018

12

ШУТИС-ийн КТМС

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Е340900

II

2013

2018

13

МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D341400

II

2013

2018

14

Этүгэн их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D341400

I

2013

2018

15

ХИС-ийн МХМС

Сэтгүүл зүй

D320100

I

2013

2018

16

МУБИС-ийн МСС

Сэтгүүл зүй

D320100

I

2013

2018

17

МУИС-ийн НШУС

Сэтгүүл зүй

D320100

I

2013

2018

18

МУИС-ийн ОУХС

Олон улсын харилцаа

D311900

I

2013

2018

19

ШУТИС-ийн ЭХИС

Цахилгаан хангамж

D520800

I

2013

2018

20

ХААИС-ийн ИС

ХАА-н машин механизмын ашиглалт

D522500

I

2013

2018

21

ШУТИС-ийн МХТС

Мэдээллийн сүлжээ

D524100

I

2013

2018

22

ШУТИС-ийн МС

Инженер математик

Е525000

I

2013

2018

23

ШУТИС, Барилгын инженерийн сургууль

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга

D580200

II

2013

2018

24

ШУТИС-ийн ХИБС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

D541000

I

2013

2018

25

ШУТИС-ийн ГГТС

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи

D441900

I

2013

2018

26

МУБИС-ийн ГХС

Багш, англи хэлний

D143200

I

2013

2018

27

МУБИС-ийн МКС

Багш, математикийн

D141400

I

2013

2018

28

МУБИС-ийн ТНУС

Багш, түүхийн

D140601

I

2013

2018

29

МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн

D140100

II

2013

2018

30

МУИС-ийн ГХСС

Герман хэл, судлал

D220102

I

2013

2018

31

МУИС-ийн ГХСС

Франц хэл, судлал

D220103

I

2013

2018

32

МУИС-ийн ГХСС

Орос хэл, шинжлэл

D220105

I

2013

2018

33

МУИС-ийн ГХСС

Англи хэл, шинжлэл

D220101

I

2013

2018

34

МУИС-ийн ГХСС

Япон хэл, судлал

D220107

I

2013

2018

35

МУИС-ийн ГХСС

Хятад хэл, шинжлэл

D220106

I

2013

2018

36

МУИС-ийн ГХСС

Турк судлал

D221208

I

2013

2018

37

МУИС-ийн ГХСС

Солонгос судлал

D221207

I

2013

2018

38

ШУТИС-ийн БУХС

Бизнесийн удирдлага

F04130101

I

2014

2019

39

ШУТИС-ийн БУХС

Нийтийн удирдлага/Төрийн захиргааны менежмент/

D041303

I

2014

2019

40

ШУТИС-ийн БУХС

Төрийн захиргааны менежмент

D041302

I

2014

2019

41

ШУТИС-ийн БУХС

Менежмент /Мэдээллийн системийн менежмент/

D041302

I

2014

2019

42

ШУТИС-ийн БУХС

Менежмент /Жижиг дунд үйлдвэрлэл/

D041302

I

2014

2019

43

МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын худалдаа/

D041301

I

2014

2019

44

МУИС-ийн Завхан сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2014

2019

45

ОТИС-ийн ЭЗБУС

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн менежмент/

D041301

I

2014

2019

46

ОТИС-ийн ЭЗБУС

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2014

2019

47

ШУТИС-ийн Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль

Барилгын инженер/Барилгын инженер үйлдвэрлэлийн технологи/

D073202

I

2014

2019

48

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Хүнсний инженерчлэл/Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй/

E07210106

I

2014

2019

49

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

D072401

I

2014

2019

50

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

D072402

I

2014

2019

51

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Цахилгааны инженер /Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт/

D071304

I

2014

2019

52

Технологийн дээд сургууль

Хүнсний инженерчлэл/хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи/

D072101

I

2014

2019

53

Технологийн дээд сургууль

Хүнсний инженерчлэл/хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй/

D072101

I

2014

2019

54

ХИС-ийн ХСС

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Багш, орос хэлний/

D011409

I

2014

2019

55

ХИС-ийн ЭС

Боловсрол судлал /Боловсрол судлалын менежмент/

Е01110101

I

2014

2019

56

МУБИС-ийн Математик байгалийн ухааны сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

I

2014

2019

57

ХИС-ийн ЭС

Хэл шинжлэл /Гадаад хэл шинжлэл/

Е02320202

I

2014

2019

58

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй

D042101

I

2014

2019

59

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй/Олон улсын эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

60

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй /Бизнесийн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

61

Шихихутуг хууль зүйн их сургууль

Эрх зүй/Бизнесийн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

62

0ТИС-ийн ХЗС

Эрх зүй" /Олон улсын эрх зүй

D042101

I

2014

2019

63

0ТИС-ийн ХЗС

Эрх зүй /Аж ахуйн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

64

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль

Химийн технологи/ХХТС-ийн Хүнсний хими/

D071102

I

2014

2019

65

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи /ХИБС-ийн Хүнсний биотехнологи/

D078802

I

2014

2019

66

СУИС-ийн ХУС

Хөгжимдөх урлаг/Ардын хөгжим/

D021502

I

2014

2019

67

СУИС-ийн Соёлын сургууль

Соёл судлал/СБС-ийн Номын сан судлал, мэдээлэл/

D031401

I

2014

2019

68

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

I

2014

2019

69

СУИС-ийн Соёлын сургууль

Номын сан судлал

D032201

I

2014

2019

70

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи /Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ/

D071201

I

2014

2019

71

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль

Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи /Ойн аж ахуйн инженер/

D082101

I

2014

2019

72

Ховд их сургуулийн Гадаад хэл, соёлын сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

I

2015

2020

73

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Аялал жуулчлалын менежмент

D041304

I

2015

2020

74

Нийгмийн ухааны дээд сургууль

Багш, монгол хэл - уран зохиолын боловсрол

D011407

I

2015

2020

75

Нийгмийн ухааны дээд сургууль

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

D011403

I

2015

2020

76

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол

D011409

I

2015

2020

77

Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол ” /Газар зүй - байгалийн шинжлэл/

D011402

I

2015

2020

78

Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол/Физик/

D011402

I

2015

2020

79

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Гадаад хэлний орчуулга
/Хятад хэл /

D023101

I

2015

2020

80

Зохиомж дээд сургууль

Телевиз, киноны зураг авалт

D021101

I

2015

2020

81

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль

Экологи

D052101

I

2015

2020

82

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

I

2015

2020

83

Зохиомж дээд сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

I

2015

2020

84

Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

I

2015

2020

85

Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

86

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

87

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

88

Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Даатгал

D041202

I

2015

2020

89

Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Санхүү

D041201

I

2015

2020

90

Цэцээ гүн дээд сургууль

Нийтийн удирдлага/Менежмент, төрийн захиргааны/

D041303

I

2015

2020

91

Цэцээ гүн дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага
/Менежмент, санхүүгийн/

D041301

I

2015

2020

92

Зохиомж дээд сургууль

Худалдаа

D041601

I

2015

2020

93

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /менежмент, олон улсын худалдаа/

D041301

I

2015

2020

94

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Бизнесийн удирдлага /Менежмент, олон улсын худалдаа/

D041301

I

2015

2020

95

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Бизнесийн эдийн засаг

D031101

I

2015

2020

96

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи/

D072304

I

2015

2020

97

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль

“Газар зохион байгуулалт

D073101

I

2015

2020

98

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Нийгмийн эрүүл мэнд

Е09180101

I

2015

2020

99

Ач анагаах ухааны их сургууль

Анагаах ухаан

D091201

I

2015

2020

100

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

Эм зүй

D091601

I

2015

2020

101

АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль

Сувилахуй

D091301

I

2017

2022

102

Хөдөө аж ахуйн сургууль, Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

I

2018

2023

103

Хөдөө аж ахуйн сургууль, Агроэкологийн сургууль

Агрономи

D081101

I

2018

2023

104

МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Мэдээллийн технологи

D061204

I

2018

2023

105

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Багшийн сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

II

2018

2023

106

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

II

2018

2023

107

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Эмзүйн сургууль

Эм зүй

D091601

II

2018

2023

108

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Био-Анагаахын сургууль

Био-анагаах ухаан

D091401

II

2018

2023

109

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Монгол анагаах ухааны олон улсын сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

II

2018

2023

110

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

II

2018

2023

111

ХААИС, Агроэкологийн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

I

2018

2023

112

ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

I

2018

2023

113

ШУТИС, Барилга, архитектурын сургууль

Архитектур

D073101

I

2018

2023

114

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

I

2018

2023

115

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

D072302

I

2018

2023

116

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль

Бараа, түүхий эдийн судлал, технологи

D072204

II

2018

2019

117

Монгол улсын их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Электроник

D071401

I

2018

2023

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ДУУССАН Ч ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙГАА
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ давтамж

Явц

1

Мандах их сургууль

НББ

D041101

III

МИ шийдвэр гаргах үе

2

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Хүний нөөцийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

3

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Санхүүгийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

4

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Маркетингийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

5

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Мэдээллийн системийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

6

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Олон улсын/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

7

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

менежмент /Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн/

D041302

II

МИ шийдвэр гаргах үе

8

МУИС, Бизнесийн сургууль

Маркетинг

D041401

II

Өөрийн үнэлгээний үе

9

МУИС, Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Олон улсын харилцаа

D078802

II

Өөрийн үнэлгээний үе

10

АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль

Нүүр ам судлалын эмч

D091101

III

Өөрийн үнэлгээний үе

11

ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль

Биотехнологи

D078802

II

Өөрийн үнэлгээний үе

eHeaders=True&wdInConfigurator=True">