Холбоо барих

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ давтамж

МИ-сэн огноо

МИ-ийндуусах огноо

1

МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D341400

II

2013

2018

2

МУИС-ийн ОУХС

Олон улсын харилцаа

D311900

I

2013

2018

3

ШУТИС-ийн МХТС

Мэдээллийн сүлжээ

D524100

I

2013

2018

4

МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн

D140100

II

2013

2018

5

ШУТИС-ийн БУХС

Бизнесийн удирдлага

F04130101

I

2014

2019

6

ШУТИС-ийн БУХС

Нийтийн удирдлага/Төрийн захиргааны менежмент/

D041303

I

2014

2019

7

ШУТИС-ийн БУХС

Төрийн захиргааны менежмент

D041302

I

2014

2019

8

ШУТИС-ийн БУХС

Менежмент /Мэдээллийн системийн менежмент/

D041302

I

2014

2019

9

ШУТИС-ийн БУХС

Менежмент /Жижиг дунд үйлдвэрлэл/

D041302

I

2014

2019

10

МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Бизнесийн удирдлага/Олон улсын худалдаа/

D041301

I

2014

2019

11

МУИС-ийн Завхан сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2014

2019

12

ОТИС-ийн ЭЗБУС

Бизнесийн удирдлага/Санхүүгийн менежмент/

D041301

I

2014

2019

13

ОТИС-ийн ЭЗБУС

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2014

2019

14

ШУТИС-ийн Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль

Барилгын инженер/Барилгын инженер үйлдвэрлэлийн технологи/

D073202

I

2014

2019

15

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Хүнсний инженерчлэл/Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй/

E07210106

I

2014

2019

16

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

D072401

I

2014

2019

17

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

D072402

I

2014

2019

18

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль

Цахилгааны инженер /Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт/

D071304

I

2014

2019

19

Технологийн дээд сургууль

Хүнсний инженерчлэл/хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи/

D072101

I

2014

2019

20

Технологийн дээд сургууль

Хүнсний инженерчлэл/хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй/

D072101

I

2014

2019

21

ХИС-ийн ХСС

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Багш, орос хэлний/

D011409

I

2014

2019

22

ХИС-ийн ЭС

Боловсрол судлал /Боловсрол судлалын менежмент/

Е01110101

I

2014

2019

23

МУБИС-ийн Математик байгалийн ухааны сургууль

Багш, математикийн боловсрол

D011401

I

2014

2019

24

ХИС-ийн ЭС

Хэл шинжлэл /Гадаад хэл шинжлэл/

Е02320202

I

2014

2019

25

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй

D042101

I

2014

2019

26

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй/Олон улсын эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

27

МУИС-ийн ХЗС

Эрх зүй /Бизнесийн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

28

Шихихутуг хууль зүйн их сургууль

Эрх зүй/Бизнесийн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

29

0ТИС-ийн ХЗС

Эрх зүй" /Олон улсын эрх зүй

D042101

I

2014

2019

30

0ТИС-ийн ХЗС

Эрх зүй /Аж ахуйн эрх зүй/

D042101

I

2014

2019

31

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль

Химийн технологи/ХХТС-ийн Хүнсний хими/

D071102

I

2014

2019

32

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи /ХИБС-ийн Хүнсний биотехнологи/

D078802

I

2014

2019

33

СУИС-ийн ХУС

Хөгжимдөх урлаг/Ардын хөгжим/

D021502

I

2014

2019

34

СУИС-ийн Соёлын сургууль

Соёл судлал/СБС-ийн Номын сан судлал, мэдээлэл/

D031401

I

2014

2019

35

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

I

2014

2019

36

СУИС-ийн Соёлын сургууль

Номын сан судлал

D032201

I

2014

2019

37

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи /Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ/

D071201

I

2014

2019

38

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль

Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи /Ойн аж ахуйн инженер/

D082101

I

2014

2019

39

Ховд их сургуулийн Гадаад хэл, соёлын сургууль

Нийгмийн ажил

D092301

I

2015

2020

40

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Аялал жуулчлалын менежмент

D041304

I

2015

2020

41

Нийгмийн ухааны дээд сургууль

Багш, монгол хэл - уран зохиолын боловсрол

D011407

I

2015

2020

42

Нийгмийн ухааны дээд сургууль

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

D011403

I

2015

2020

43

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Багш, гадаад хэлний боловсрол

D011409

I

2015

2020

44

Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол ” /Газар зүй - байгалийн шинжлэл/

D011402

I

2015

2020

45

Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Багш, байгалийн ухааны боловсрол/Физик/

D011402

I

2015

2020

46

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Гадаад хэлний орчуулга
/Хятад хэл /

D023101

I

2015

2020

47

Зохиомж дээд сургууль

Телевиз, киноны зураг авалт

D021101

I

2015

2020

48

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль

Экологи

D052101

I

2015

2020

49

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

I

2015

2020

50

Зохиомж дээд сургууль

Сэтгүүл зүй

D032101

I

2015

2020

51

Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль

Сэтгэл судлал

D031301

I

2015

2020

52

Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

53

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

54

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2015

2020

55

Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Даатгал

D041202

I

2015

2020

56

Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Санхүү

D041201

I

2015

2020

57

Цэцээ гүн дээд сургууль

Нийтийн удирдлага/Менежмент, төрийн захиргааны/

D041303

I

2015

2020

58

Цэцээ гүн дээд сургууль

Бизнесийн удирдлага
/Менежмент, санхүүгийн/

D041301

I

2015

2020

59

Зохиомж дээд сургууль

Худалдаа

D041601

I

2015

2020

60

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /менежмент, олон улсын худалдаа/

D041301

I

2015

2020

61

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Бизнесийн удирдлага /Менежмент, олон улсын худалдаа/

D041301

I

2015

2020

62

Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургууль

Бизнесийн эдийн засаг

D031101

I

2015

2020

63

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи/

D072304

I

2015

2020

64

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль

“Газар зохион байгуулалт

D073101

I

2015

2020

65

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Нийгмийн эрүүл мэнд

Е09180101

I

2015

2020

66

Ач анагаах ухааны их сургууль

Анагаах ухаан

D091201

I

2015

2020

67

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

Эм зүй

D091601

I

2015

2020

68

АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль

Сувилахуй

D091301

I

2017

2022

69

Хөдөө аж ахуйн сургууль, Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль

Зоо инженер, технологи

D081104

I

2018

2023

70

Хөдөө аж ахуйн сургууль, Агроэкологийн сургууль

Агрономи

D081101

I

2018

2023

71

МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Мэдээллийн технологи

D061204

I

2018

2023

72

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Багшийн сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

II

2018

2023

73

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

Нийгмийн эрүүл мэнд

D091801

II

2018

2023

74

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Эмзүйн сургууль

Эм зүй

D091601

II

2018

2023

75

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Био-Анагаахын сургууль

Био-анагаах ухаан

D091401

II

2018

2023

76

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Монгол анагаах ухааны олон улсын сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

II

2018

2023

77

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Уламжлалт анагаах ухаан

D091701

II

2018

2023

78

ХААИС, Агроэкологийн сургууль

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

D071201

I

2018

2023

79

ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль

Үйлдвэрийн экологи

D071202

I

2018

2023

80

ШУТИС, Барилга, архитектурын сургууль

Архитектур

D073101

I

2018

2023

81

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Шим тэжээл судлал

D072102

I

2018

2023

82

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

D072302

I

2018

2023

83

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль

Бараа, түүхий эдийн судлал, технологи

D072204

II

2018

2019

84

Монгол улсын их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Электроник

D071401

I

2018

2023

85

ХААИС, Инженер, технологийн сургууль

Цахилгаан хангамж

D071305

I

2018

2023

86

МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Компьютерийн сүлжээ

D061201

I

2018

2023

87

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Газар зүй

D053202

I

2018

2023

88

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Газар зохион байгуулалт

D053211

I

2018

2023

89

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Геологи

D053203

I

2018

2023

90

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Физик

D053301

I

2018

2023

91

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Экологи

D052101

I

2018

2023

92

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Математик

D054101

I

2018

2023

93

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Биологи

D051101

I

2018

2023

94

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Биотехнологи

D051202

I

2018

2023

95

СУИС, Хөгжмийн урлагийн сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн/

D011404

I

2018

2023

96

СУИС, Бүжгийн урлагийн сургууль

Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн/

D011404

I

2018

2023

97

Дорнод их сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол

D011301

I

2018

2023

98

Дорнод их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

I

2018

2019

99

Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

D011201

I

2018

2023

100

Мандах их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Е04110101

I

2018

2019

101

Дорнод их сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

D041101

I

2018

2019

102

СУИС, Дүрслэх дизайн урлагийн сургууль

Уран зураг

D021301

I

2018

2023

103

СУИС, Радио телевиз медиа урлагийн сургууль

Зураг авалт

D021101

I

2018

2023

104

СУИС, Бүжгийн урлагийн сургууль

Бүжгийн урлаг

D021507

I

2018

2023

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ДУУССАН Ч ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙГАА
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ давтамж

Явц

1

Мандах их сургууль

НББ

D041101

III

МИ шийдвэр гаргах үе

2

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Хүний нөөцийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

3

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Санхүүгийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

4

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Маркетингийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

5

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Мэдээллийн системийн/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

6

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлага /Олон улсын/

D041301

II

МИ шийдвэр гаргах үе

7

ШУТИС, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

менежмент /Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн/

D041302

II

МИ шийдвэр гаргах үе

8

МУИС, Бизнесийн сургууль

Маркетинг

D041401

II

Өөрийн үнэлгээний үе

9

МУИС, Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Олон улсын харилцаа

D078802

II

Өөрийн үнэлгээний үе

10

АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль

Нүүр ам судлалын эмч

D091101

III

Өөрийн үнэлгээний үе

11

ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль

Биотехнологи

D078802

II

Өөрийн үнэлгээний үе