Холбоо барих

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний байдлаар/

 1. ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн, "Цахилгаан холбоо" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 2. АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургуулийн "Нүүр амны их эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 3. "Мандах бүртгэл" дээд сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 4. ХААИС, Инженерийн сургуулийн "Инженер механик" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 5. ШУТИС, Барилгын инженер, архитектурын сургуулийн "Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 6. ШУТИС, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн "Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 7. ХААИС, Агробиологийн сургуулийн "Агрономи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 8. ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Таваар судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 9. Сэрүүлэг их сургуулийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2008-2013/
 10. МУБИС, Багшийн сургуулийн "Бага боловсролын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 11. ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн "Мэдээллийн Технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр /2009-2014/
 12. ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн "Мэдээлэл хэмжлийн электроник" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр /2009-2014/
 13. ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн "Радио холбоо" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр /2009-2014/
 14. МУИС-ийн Худалдааны сургуулийн "Худалдааны удирдлага" мэргэжлэээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 15. ХААИС, Эдийн засгийн сургуулийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 16. ХААИС, Эдийн засгийн сургуулийн "Эдийн засаг математик загварчлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 17. ХААИС, Эдийн засгийн сургуулийн"Менежмент, маркетинг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 18. ШУТИС, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн "Хүнсний үйлдвэрийн технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 19. ШУТИС, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн "Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 20. ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн технологи дизайны сургуулийн "Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 21. МУИС, Эдийн засгийн сургуулийн"Менежмент маркетинг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 22. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент маркетинг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 23. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент санхүү" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 24. ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Мал аж ахуйн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2009-2014/
 25. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Компьютерийн техник хангамж, сүлжээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 26. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Компьютерийн удирдлагатай систем"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 27. ШУТИС, Барилгын инженер, архитектурын сургуулийн "Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 28. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Компьютерийн програм хангамж"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 29. ШУТИС, Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Мэдээллийн систем"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 30. ШУТИС, Дарханы Технологийн сургуулийн "Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 31. ШУТИС, Дарханы Технологийн сургуулийн "Машин үйлдвэрлэлийн технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 32. ШУТИС, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи"мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 33. ШУТИС, Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн "Цахилгаан систем" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 34. Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн " Менежмент, төрийн захиргааны" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 35. Ховд их сургуулийн "Орос-англи хэлний багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2010-2015/
 36. Ховд их сургуулийн "Хими-экологийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 37. Ховд их сургуулийн "Монгол хэл-уран зохиолын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 38. Ховд их сургуулийн "Биологи-байгаль шинжлэлийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 39. Ховд их сургуулийн "Түүх-нийгэм судлалын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 40. АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн "Сувилагч"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 41. АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны сургуулийн "Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 42. АШУҮИС-ийн Био-ангаахын сургуулийн "Био-анагаах"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 43. АШУҮИС-ийн Уламжлалт анагаахын сургуулийн "Уламжлалт анагаах ухааны эмч"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 44. ШУТИС-ийн Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн "Цахилгаан системийн автоматжуулалт"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 45. ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийн "Инженер математик"мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 46. ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент, санхүү" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 47. ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент, маркетинг" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 48. ШУТИС-ийн Механик инженерийн сургуулийн "Менежмент, тээврийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 49. ШУТИС-ийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийн "Менежмент, хүний нөөцийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 50. Сан дээд сургуулийн "Банкны эдийн засаг, ня-бо" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 51. МУИС-ийн Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн "Санхүүгийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 52. Монгол бизнес дээд сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 53. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн "Хүн ам зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 54. МУИС-ийн Эдийн засийн сургуулийн "Банкны менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 55. МУИС-ийн Эдийн засийн сургуулийн "Эдийн засаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 56. МУИС-ийн Эдийн засийн сургуулийн "Эдийн засаг, статистик" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 57. МУИС-ийн Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 58. ШУТИС-ийн Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн "Цахилгаан систем" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 59. ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийн "Инженер багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 60. ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургуулийн "Геологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 61. МУИС-ийн Математик компьютерийн сургуулийн "Програм хангамж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 62. ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн "Аялал жуулчлалын менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 63. МУИС-ийн Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн "Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 64. ХААИС-ийн Байгалийн ухааны сургуулийн "Байгалийн аялал жуулчлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 65. ХААИС-ийн Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Тэжээл бэлчээр судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 66. ХААИС-ийн Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн "Хөдөө аж ахуйн биотехнологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 67. АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн "Эм зүйч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 68. АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн "Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 69. Шихихутуг хууль зүйн дээд сургуулийн "Эрх зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 70. МУБИС-ийн Байгалийн ухааны сургуулийн "Хими-байгаль шинжлэлийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 71. МУБИС-ийн Компьютер мэдээллийн технологийн сургуулийн "Мэдээлэл зүй-математикийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 72. МУБИС-ийн Түүх нийгмийн ухааны сургуулийн "Түүх-нийгэм судлалын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 73. ШУТИС-ийн Материалын технологийн сургуулийн "Инженер физик" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 74. ШУТИС-ийн Материалын технологийн сургуулийн "Химийн технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 75. ХААИС-ийн Инженерийн сургуулийн "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн инженер багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2011-2016/
 76. ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн "Орчуулга, англи хэлний" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 77. ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн "Орчуулга, орос хэлний" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 78. МУБИС-ийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн "Технологийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 79. МУБИС-ийн Физик, технологийн сургуулийн "Физик, байгаль шинжлэлийн багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 80. МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн "Монгол хэл, уран зохиолын багш" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 81. ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн "Багш, англи хэлний" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 82. "Шинэ анагаах ухаан" дээд сургуулийн "Уламжлалт анагаах ухаан" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 83. "Их засаг" их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн "Эрх зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 84. МУИС-ийн Хими, химийн инженерчлэлийн сургуулийн "Хими" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 85. МУИС-ийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийн "Улс төр судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 86. ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн " Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 87. ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн "Цахилгаан системийн автоматжуулалт" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 88. ШУТИС-ийн БИАС-ийн "Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 89. ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн "Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 90. Технологийн дээд сургуулийн "Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 91. ХААИС-ийн Байгалийн ухааны сургуулийн "Ургамлын нөөц, био үйлдвэрлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 92. ШУТИС-ийн УУИС-ийн "Геодези" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 93. ШУТИС-ийн УУИС-ийн "Уул уурхайн маркшейдер" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 94. СЭЗИС-ийн "Санхүүгийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 95. СЭЗИС-ийн "Санхүүгийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 96. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 97. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 98. СЭЗИС-ийн "Бизнесийн эдийн засаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 99. СЭЗИС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 100. СЭЗИС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 101. ШУТИС-ийн КТМС-ийн "Хүний нөөцийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 102. МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн "Нийгмийн ажил" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 103. СУИС-ийн Тайз дэлгэцийн урлагийн сургуулийн "Жүжгийн урлаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 104. СУИС-ийн Хөгжмийн урлагийн сургуулийн "Дуулах урлаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 105. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Малын эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 106. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Жижиг амьтны эмч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 107. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Эм зүйч" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 108. ХААИС-ийн МЭБС-ийн "Ариун цэвэр хяналт үнэлгээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 109. ХААИС-ийн БУС-ийн "ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 110. ХААИС-ийн ЭТХС-ийн "МАА-аар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 111. ХААИС-ийн ЭТХС-ийн "ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 112. МУИС-ийн ГГС-ийн "Аялал жуулчлалын менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 113. МУИС-ийн ЭЗС-ийн "Бизнесийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 114. МУИС-ийн ОУХС-ийн "Олон улсын эдийн засгийн харилцаа" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 115. МУИС-ийн ХС-ийн "Үйлдвэрлэлийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 116. ШУТИС-ийн КТМС-ийн "Үйлдвэрлэлийн менежмент" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 117. МУИС-ийн ЭЗС-ийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2021/
 118. Этүгэн их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 119. ХИС-ийн МХМС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 120. МУБИС-ийн МСС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 121. МУИС-ийн НШУС-ийн "Сэтгүүл зүй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 122. МУИС-ийн ОУХС-ийн "Олон улсын харилцаа" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 123. ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн "Цахилгаан хангамж" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 124. ХААИС-ийн ИС-ийн "ХАА-н машин механизмын ашиглалт" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 125. ШУТИС-ийн МХТС-ийн "Мэдээллийн сүлжээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 126. ШУТИС-ийн МС-ийн "Инженер математик" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 127. ШУТИС-ийн БИАС-ийн "Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 128. ШУТИС-ийн ХИБС-ийн "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 129. ШУТИС-ийн ГГТС-ийн "Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 130. МУБИС-ийн ГХС-ийн "Багш, англи хэлний" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 131. МУБИС-ийн МКС-ийн "Багш, математикийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 132. МУБИС-ийн ТНУС-ийн "Багш, түүхийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 133. МУБИС-ийн СӨБС-ийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 134. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Герман хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 135. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Франц хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 136. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Орос хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрр /2013-2018/
 137. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Англи хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 138. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Япон хэл, судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 139. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Хятад хэл, шинжлэл" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 140. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Турк судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 141. МУИС-ийн ГХСС-ийн "Солонгос судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/
 142. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Бизнесийн удирдлага" мэргэжлээр докторын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр хөтөлбөр /2014-2019/
 143. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Нийтийн удирдлага " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 144. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Төрийн захиргааны менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 145. ШУТИС-ийн БУХС-ийн "Мэдээллийн системийн менежмент" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 146. МУИС-ийн Бизнесийн сургууль " Бизнесийн удирдлага " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 147. МУИС-ийн Завхан сургуулийн " Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 148. ОТИС-ийн ЭЗБУС-ийн " Бизнесийн удирдлага " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 149. ОТИС-ийн ЭЗБУС-ийн " Нягтлан бодох бүртгэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 150. ШУТИС-ийн Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн " Барилгын инженер " бакалаврын хөтөлбөр
 151. ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль "Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй" мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 152. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль "Уул уурхайн ашиглалтын технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 153. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль "Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 154. ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль " Цахилгааны инженер "мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 155. ТДС-ийн " Хүнсний инженерчлэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 156. ТДС-ийн " Хүнсний инженерчлэл " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 157. ХИС-ийн ХСС-ийн " Багш, гадаад хэлний боловсрол " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 158. ХИС-ийн ЭС-ийн " Боловсрол судлал " мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 159. МУБИС-ийн Математик байгалийн ухааны сургууль " Багш, математикийн боловсрол " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 160. ХИС-ийн ЭС-ийн " Хэл шинжлэл " мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 161. МУИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 162. МУИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй " /Олон улсын эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 163. МУИС-ийн ХЗС-ийн "Эрх зүй" /Бизнесийн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 164. Шихихутуг хууль зүйн их сургуулийн " Эрх зүй" /Бизнесийн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 165. 0ТИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй" /Олон улсын эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 166. 0ТИС-ийн ХЗС-ийн " Эрх зүй" /Аж ахуйн эрх зүй/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 167. МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль " Химийн технологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 168. ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль " Биотехнологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 169. СУИС-ийн ХУС-ийн " Хөгжимдөх урлаг " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 170. СУИС-ийн Соёлын сургууль "Соёл судлал" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 171. ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль "Нийгмийн ажил" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 172. СУИС-ийн Соёлын сургууль " Номын сан судлал " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 173. ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль "Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ" мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 174. ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль " Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи " мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2014-2019/
 175. Ховд их сургуулийн Гадаад хэл, соёлын сургуулийн Нийгмийн ажил мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 176. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн Аялал жуулчлалын менежмент мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 177. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн Багш, монгол хэл - уран зохиолын боловсрол мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 178. Нийгмийн ухааны дээд сургуулийн Багш, нийгмийн ухааны боловсрол мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 179. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Багш, гадаад хэлний боловсрол мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 180. Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн Багш, байгалийн ухааны боловсрол /Газар зүй - байгалийн шинжлэл/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 181. Ховд их сургуулийн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн Багш, байгалийн ухааны боловсрол /Физик / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 182. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Гадаад хэлний орчуулга/ Хятад хэл / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 183. Зохиомж дээд сургуулийн Телевиз, киноны зураг авалт” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 184. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн Экологимэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 185. Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Сэтгүүл зүймэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 186. Зохиомж дээд сургуулийн “Сэтгүүл зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 187. Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн “Сэтгэл судлал” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 188. Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 189. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 190. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 191. Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Даатгал” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 192. Монгол улсын их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн “Санхүү” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 193. Цэцээ гүн дээд сургуулийн “Нийтийн удирдлага” /Менежмент, төрийн захиргааны/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 194. Цэцээ гүн дээд сургуулийн “Бизнесийн удирдлага” / Менежмент , санхүүгийн/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 195. Зохиомж дээд сургуулийн “Худалдаа” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 196. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлага/менежмент, олон улсын худалдаа/ мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 197. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн Бизнесийн удирдлага/Менежмент, олон улсын худалдаа / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 198. Монголын үндэсний их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургуулийн “Бизнесийн эдийн засаг” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 199. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн “Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи” /Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи / мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 200. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн “Газар зохион байгуулалт” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 201. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн “Нийгмийн эрүүл мэнд” мэргэжлээр магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 202. Ач анагаах ухааны их сургуулийн “Анагаах ухаан” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/
 203. Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургуулийн “Эм зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /2015-2020/

*Тодоор бичигдсэн нь 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн болно.

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

/2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний байдлаар/

 1. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн " Үсчин, гоо засал" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 2. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн "Гоо заслын технологич" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 3. Үйлдвэрлэл, урлалын политехникийн коллежийн " Үс заслын технологич" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 4. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Лабораторийн техникч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 5. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Нүүр амны техникч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 6. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Эм найруулагч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 7. АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийн сургуулийн "Эх баригч" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2012-2017/
 8. Хангай дээд сургуулийн "Нарийн бичгийн дарга-албан хэргийн ажилтан" мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр /2013-2018/