Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Магадлан итгэмжлэл хүчинтэй байгаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

Та энэхүү хүснэгтээс сургууль, хөтөлбөрийн нэр, индекс, хүчинтэй хугацаа мөн тухайн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэхэд ажилласан зохицуулагч зэргээр өөрт хэрэгцээтэй мэдээллийг ялган харах боломжтой.