Магадлан итгэмжлэлд мэргэжлийн зөвлөлийн оролцоо
Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн талаар мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн туршлагыг судлах, мэргэжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн болон олон улсын чиг хандлагыг тусгах чиглэлээр санал бодлоо солилцох зорилгоор “Магадлан итгэмжлэлд мэргэжлийн зөвлөлийн оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.

Энэ өдрийн хэлэлцүүлэгт Боловсрол, Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгаалал, Нийгмийн шинжлэх ухаан, мэдээлэл, сэтгүүл зүй чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд оролцож магадлан итгэмжлэлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжил, мэргэжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг улам чанаржуулахад өөрсдийн санал бодлыг илэрхийллээ.