Магадлан итгэмжлэлийн Дотоод чанарын баталгаажуулалт цуврал сургалт