Магадлан итгэмжлэлийн Шалгуур шаардлагад санал авч байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас Байгууллага, хөтөлбөр, хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагад 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр хүртэл хугацаанд санал авч байна. Та бүхэн саналаа цахим шуудангаар /mnceaccreditation@gmail.com/ болон биечлэн ирж өгөх боломжтой.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага

Сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага

Хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага