Монгол Солонгосын Политехник коллежийн “Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин”, “ Авто машины засварчин” хөтөлбөрүүдийн ахиц дэвшлийн тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.

Монгол Солонгосын Политехник коллежийн “Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин”, “ Авто машины засварчин” хөтөлбөрүүдийн ахиц дэвшлийн тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.