Монгол Улсад хамгийн анхны Багш,Биеийн тамирын боловсрол бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчид ажиллаж эхэллээМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Биеийн тамирын сургуулийн "Багш, биеийн тамирын боловсрол" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг 5 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд ажиллаж байна