Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг,технологийн сургуулийн Багш, урлагийн боловсрол хөтөлбөрт шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМУБИС-ийн Дүрслэх урлаг,технологийн сургуулийн Багш, урлагийн боловсрол хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр БМИҮЗ-ийн шинжээчид 06 дугаар сарын 11-12-нд ажиллаж байна.