Монгол Улсын их сургуулийн Олон улсын харилцаа Нийтийн удирдлагын сургуулийн Төрийн удирдлага хөтөлбөрт шигжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМУИС-ийн ОУХНУС-ийн Төрийн удирдлага хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр БМИҮЗ-ийн шинжээчид 06 дугаар сарын 09-10-нд ажиллаж байна.