Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Физик" хөтөлбөр дээр шинжээчид ажиллаж байна.