Монгол улсын Эрдмийн их сургуульд сургалтын байгууллагын магадлан шинжлэх үйл ажиллагааны шинжээчид ажиллаж байна