Мэдээлэл, харилцаа холбооны тeхнологийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаж байнаМэдээлэл, харилцаа холбооны тeхнологийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан болж байна. Мэргэжлийн зөвлөлөөр 3 хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчийн багийн үнэлгээ, дүгнэлтийг хэлэлцэж, шийдвэр гаргаж байна.