Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байна2020 оны 10 дугаар сарын 22;23-ны өдрүүдэд БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.