Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол" хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний багт сургалт хийлээ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн Менежер Б.Мядагмаа, зохицуулагч Ц.Цацрал нар Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол" өөрийн үнэлгээний багт сургалт хийлээ.