Соёл Эрдэм дээд сургуульд БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийнСоёл Эрдэм дээд сургуульд БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн үйл явцыг эхлүүллээ. БМИҮЗ-ийн шинжээчийн багийг Монгол Япон төвийн захирал Даваадорж ахлан ажиллаж байна