Танилцуулга зөвлөмж

   Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага Шалгуур 1. Эрхэм зорилго, зорилтууд Эрхэм зорилго, алсын хараа ...

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур

ОРЦ: ШАЛГУУР 1. ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ Оролцогч болон сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохицуулалтын ...