Танилцуулга зөвлөмж

   Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

ОРЦ: Шалгуур 1. Эрхэм зорилго, зорилт Сургууль нь эрхэм зорилго, зорилтуудыг олон улсын дээд боловсролын хөгжлийн ...

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур

ОРЦ: ШАЛГУУР 1. ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ Оролцогч болон сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохицуулалтын ...