Тээврийн дээд сургуульд сургалтын байгууллагын Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны магадлан шинжлэх явц явагдаж байна