Урлаг хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл хуралдаж байнаУрлаг хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл нь 3 хөтөлбөрийн шинжээчийн багийн үнэлгээ, дүгнэлтийг хэлэлцэж, шийдвэр гаргахаар хуралдаж байна.