Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агрономи хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна.Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агрономи хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна.