Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болж байна

Анагаахын салбарын 5 хөтөлбөр болох Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хурал болж байна. Шинжээчдийн баг тайлангаа мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж магадлан шинжлэх явц явагдаж байна.