O * NET агуулгын загварт суурилсан ур чадварын ангилал


Эх сурвалж: Дэлхийн эдийн засгийн форум

Орчуулсан: Н.Түмэнжаргал 2021-04-19

Хянасан: Э.Саруул