монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Матeматик" сургалтын хөтөлбөрт шинжээчиийн баг ажиллаж байна

МУИС, Шинжлэх ухааны сургуулийн Матeматик D054101 сургалтын хөтөлбөрт 5 сарын 23, 24-ний өдөр магадлан шинжлэх шинжээчид ажиллаж байна.