Эрдэм их сургуульд сургалтын байгууллагын магадлан шинжлэх үйл ажиллагааны шинжээчид ажиллаж байна