Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги- оос 2018-2019 онд зохион байгуулах сургалтууд

СУРГАЛТ 1

1.1 Сургалтын нэр

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үр дүнд суурилсан төслийн менежмент

1.2 Сургалт болох хугацаа

2018 оны 9-р сарын 17-21-ний өдрүүд

1.3 Сургалт болох газар

Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги, Барилга С, Боловсролын цогцолборын хэлтэс, Миралко өргөн чөлөө, Пасиг хот, нийслэл хот Манила, Филиппин.

1.4 Зорилго

 • Төслийн менежментийн үйл явц, тодорхойлолт, хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг судлах;
 • Төслийн менежментийн тулгуур үе шат болох төсөл төлөвлөх, төслийн хэрэгжилт, төслийн үнэлгээний талаар сурч мэдэх;
 • Төслийн тулгуур асуудлын дүн шинжилгээ, зорилго, шийдвэрт бэлдэх;
 • Төслийн ерөнхий бүтцийг ашиглан төслийн саналыг загварчлах;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөр, төслийг удирдахад төслийн менежментийн арга хэрэгсэл, аргачлалыг хэрэглэх.

1.5 Оролцогчид

Яам, хэлтэс, төслийн агентлагууд болон Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төслийн хэрэгжилт, төлөвлөгөөнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагуудын албан хаагчид.

1.6 Сургалтын агуулга

Сэдэвчлэн ажиллах:

 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төслийн менежментийн хөгжил, асуудал болон шаардлага;
 • Төсөл болон төслийн үе шат;
 • Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ;
 • Төслийн тулгуур асуудлын дүн шинжилгээ, зорилго болон шийдвэрийн дүн шинжилгээ;
 • Төслийн ерөнхий бүтэц;
 • Цагийн болон нөөцийн төлөвлөлт болон менежмент;
 • Төслийн хяналт болон гүйцэтгэлийн тулгуур үзүүлэлтэд суурилсан хяналт;
 • Төслийн үнэлгээ.

Багаар ажиллах үйл ажиллагаа:

 • Төслийн үе шатны дараалалд дүн шинжилгээ хийх;
 • Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ;
 • Тулгуур асуудал, зорилго болон шийдвэр;
 • Төслийн ерөнхий бүтцийг бэлдэх;
 • Ганттын графикийг ашиглах.

1.7 Сургалтын төлбөр

Ангилал

Америк доллар

Писо

Хамрагдах зүйлүүд

A

450$

23,500

 • Сургалтын материал
 • 2018 оны 9-р сарын 17 - 21, өдрийн хоол, өглөө оройн хөнгөн зууш орно

B

850$

44,000

 • Сургалтын материал
 • 9-р сарын 16 (14.00 цаг) 9-р сарын 22 (өдөр) хүртэл байрлах өрөө
 • 9-р сарын 16-21 бүх хоол болон 9-р сарын 22 (өглөөний хоол)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

C

750$

39,000

 • Сургалтын материал
 • 9-р сарын 16 (14.00 цаг) 9-р сарын 22 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 9-р сарын 16-21 бүх хоол болон 9-р сарын 22 (өглөөний цай)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

D

1030$

53,500

 • Сургалтын материал
 • 9-р сарын 16 (14.00 цаг) 9-р сарын 23 (өдөр) хүртэл дангаараа байрлах өрөө
 • 9-р сарын 16-22 бүх хоол болон 9-р сарын 23 (өглөөний цай)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх
 • Соёлын аялал

E

910 $

47,300

 • Сургалтын материал
 • 9-р сарын 16 (14.00цаг) 9-р сарын 23 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 9-р сарын 16-22 бүх хоол болон 9-р сарын 23 (өглөөний цай)
 • Нисэх онгоцны буудал хүргэж өгөх
 • Соёлын аялал

Жич:

2018 оны 8-р сарын 17-ны өдрөөс өмнө хамгийн багадаа 10 оролцогч баталгаажуулалтын хүсэлтээ илгээх ёстой. Хэрэв оролцогчдын тоо хангалттай биш бол сургалтыг дахин төлөвлөнө.

СУРГАЛТ 2

2.1 Сургалтын нэр

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага болон боловсролын системийн үр дүнд суурилсан хяналт үнэлгээ, менежментийн системээр дамжуулан чанарын баталгаажуулалт хийх нь

2.2 Сургалт болох хугацаа

2019 оны 1-р сарын 21 – 25-ны өдрүүд

2.3 Сургалт болох газар

Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги, Барилга С, Боловсролын цогцолборын хэлтэс, Миралко өргөн чөлөө, Пасиг хот, нийслэл хот Манила, Филиппин.

2.4 Зорилго

 • Аж ахуй нэгж ялангуяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага (институт, коллеж, төв, сургууль гэх мэт) –ийн үр дүнд суурилсан менежментийн гол хэсэг болох шинэ болон тогтвортой хяналт шинжилгээний системийг загварчилж хэрэгжүүлэх;
 • Чанарын баталгаатай хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох үр дүнтэй хяналтын системийг бий болгох;
 • Хяналт үнэлгээний систем нь боловсролын системийн хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг гэдгийг хүлээх зөвшөөрөх;
 • Үр дүнд суурилсан хяналт үнэлгээний систем нь Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг хэрхэн хариуцлагатай, ил тод, үр дүнтэй бэхжүүлж байгааг хэлэлцэх;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн үзүүлэлт болон гол хэсгүүдийг тодорхойлох, байгууллагын дүн шинжилгээ, оролцогч талуудыг хэрхэн удирдахыг тайлбарлах;
 • Хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөө бэлдэх.

2.5 Оролцогчид

Яам, хэлтэс, төслийн агентлагууд болон Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төслийн хэрэгжилтэд болон төлөвлөгөөнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагуудын албан хаагчид.

2.6 Сургалтын агуулга

Сэдэвчлэн ажиллах:

 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын ерөнхий ойлголт болон боловсролын байгууллага;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын болон боловсролын байгууллагад үр дүнд суурилсан хяналт үнэлгээний системийн тогтвортой байдлыг бий болгох;
 • Хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөөг хөгжүүлэх (оролцогч талуудын дүн шинжилгээ, харилцаа холбоо болон эрсдлийн үнэлгээ);
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалт болон боловсролын хөтөлбөр, төслийн хяналт, үнэлгээний арга хэрэгсэл болон техникүүд;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын системийн үр дүнд суурилсан хяналт, үнэлгээний систем;
 • Хяналт, үнэлгээний менежмент (гүйцэтгэл, үр дүнгийн дүн шинжилгээ, тайлан, санал хүсэлт).

Багаар ажиллах үйл ажиллагаа:

 • Хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөө бэлдэх.

2.7 Сургалтын төлбөр

Ангилал

Америк доллар

Писо

Хамрагдах зүйлүүд

A

450$

23,500

 • Сургалтын материал
 • 2019 оны 1-р сарын 21-25, өдрийн хоол, өглөө оройн хөнгөн зууш орно

B

850$

44,000

 • Сургалтын материал
 • 1-р сарын 20 (14.00 цаг) 1-р сарын 26 (өдөр) хүртэл дангаараа байрлах өрөө
 • 1-р сарын 20-25 бүх хоол болон 1-р сарын 26 (өглөөний хоол)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

C

750$

39,000

 • Сургалтын материал
 • 1-р сарын 20 (14.00 цаг) 1-р сарын 26 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах байр
 • 1-р сарын 20-25 бүх хоол болон 1-р сарын 26 (өглөөний цай)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

D

1030$

53,500

 • Сургалтын материал
 • 1-р сарын 20 (14.00 цаг) 1-р сарын 26 (өдөр) хүртэл дангаараа байрлах өрөө
 • 1-р сарын 20-26 бүх хоол болон 1-р сарын 27 (өглөөний цай)
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр.
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

E

910 $

47,300

 • Сургалтын материал
 • 1-р сарын 20 (14.00 цаг) 1-р сарын 27 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 1-р сарын 20-26 бүх хоол болон 1-р сарын 27 (өглөөний цай)
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр
 • Нисэх онгоцны буудал хүргэж өгөх

Жич:

2018 оны 12-р сарын 21-ний өдрөөс өмнө бүртгүүлэх ёстой. Хамгийн багадаа 10 оролцогч бүртгүүлнэ. Хэрэв оролцогчдын тоо хангалттай биш бол сургалтыг дахин төлөвлөнө.

СУРГАЛТ 3

3.1 Сургалтын нэр

21-р зууны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын манлайллын болон менежментийг бэхжүүлэх хөтөлбөр

3.2 Сургалт болох хугацаа

2019 оны 3-р сарын 18 – 22-ны өдрүүд

3.3 Сургалт болох газар

Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги, Барилга С, Боловсролын цогцолборын хэлтэс, Миралко өргөн чөлөө, Пасиг хот, нийслэл хот Манила, Филиппин.

3.4 Зорилго

 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тогтвортой зорилгуудад хүрэхийн тулд сайн манлайллын ач холбогдлыг таниулах;
 • Төрөл бүрийн албан хаагчидтай харилцах үр дүнтэй харилцааг бий болгох, олон төрлийн албан хаагчдыг удирдаж, ирээдүйн удирдагчдыг бэлдэхийн тулд албан хаагчдыг хөгжүүлэх;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үр нөлөөнд манлайлал болон менежментийн өөрчлөлтийг хэрхэн дэмжих аргыг хэрэглэх;
 • Орчин үеийн боловсролын менежментийн агуулга, туршлага болон хэрэглээний ерөнхий ойлголтын ашиг тус;
 • Байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөгөөр дамжуулан удирдлагын өөрчлөлтийн зорилгууд болон асуудлыг тодорхойлох;
 • Боловсролын байгууллага тус бүрийн үр нөлөөг бэхжүүлэх болон эерэг хандлагыг бий болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлдэх.

3.5 Оролцогчид

Яам, хэлтэс, төслийн агентлагууд болон Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төслийн хэрэгжилтэд болон төлөвлөгөөнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагуудын албан хаагчид.

3.6 Сургалтын агуулга

Сэдэвчлэн ажиллах:

 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын манлайлал дахь боловсролын өөрчлөлт;
 • Төрөл бүрийн албан хаагчдын үр дүнтэй харилцаа холбоо болон харилцаа холбооны стратеги манлайлал;
 • Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх удирдлагын өөрчлөлт болон ахиц;
 • Ирээдүйн удирдагчдыг бий болгохын тулд албан хаагчдыг хөгжүүлж, олон төрлийн албан хаагчдыг удирдах;
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төлөвлөх, хийх, хянах, сайжруулах үе шатаар дамжуулан өөрчлөлтийн удирдлагын манлайллыг чадавхжуулах.

3.7 Сургалтын төлбөр

Ангилал

Америк доллар

Писо

Хамрагдах зүйлс

A

450$

23,500

 • Сургалтын материал
 • 2019 оны 3-р сарын 18 - 22, өдрийн хоол, өглөө оройн хөнгөн зууш орно

B

850$

44,000

 • Сургалтын материал
 • 3-р сарын 17 (14.00 цаг) 3-р сарын 23 (өдөр) хүртэл байрлах дангаараа өрөө
 • 3-р сарын 17-22 бүх хоол болон 3-р сарын 23 (өглөөний хоол)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

C

750$

39,000

 • Сургалтын материал
 • 3-р сарын 17 (14.00 цаг) 3-р сарын 23 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 3-р сарын 17-22 бүх хоол болон 3-р сарын 23 (өглөөний цай)
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

D

1030$

53,500

 • Сургалтын материал
 • 3-р сарын 17 (14.00 цаг) 3-р сарын 24 (өдөр) хүртэл дангаараа байрлах өрөө
 • 3-р сарын 17-23 бүх хоол болон 3-р сарын 24 (өглөөний цай)
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр.
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

E

910 $

47,300$

 • Сургалтын материал
 • 3 сарын 17 (14.00цаг) 3 сарын 24 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 3 сарын 17-23 бүх хоол болон 3 сарын 24 (өглөөний цай)
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр
 • Нисэх онгоцны буудал хүргэж өгөх

Жич:

2019 оны 2-р сарын 18-ны өдрөөс өмнө бүртгүүлэх ёстой. Хамгийн багадаа 10 оролцогч бүртгүүлнэ. Хэрэв оролцогчдын тоо хангалттай биш бол сургалтыг дахин төлөвлөнө.

СУРГАЛТ 4

4.1 Сургалтын нэр

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын стратеги төлөвлөгөө

4.2 Сургалт болох хугацаа

2019 оны 5-р сарын 20-24-ний өдрүүд

4.3 Сургалт болох газар

Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги, Барилга С, Боловсролын цогцолборын хэлтэс, Миралко өргөн чөлөө, Пасиг хот, нийслэл хот Манила, Филиппин.

4.4 Зорилго

 • Стратеги төлөвлөгөөний ач холбогдол болон хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх;
 • Стратеги төлөвлөгөө болон менежментийн агуулга, зарчим, үйл явц болон механизмыг ойлгох;
 • Стратеги төлөвлөгөөний үйл явцад холбогдох үе шатыг ойлгох;
 • Тохируулан өөрчилсөн стратеги төлөвлөгөөний цар хүрээг загварчлах боломжтой болгож, ашиглалтад оруулах;
 • Стратеги төлөвлөгөөний үйл явцаар удирдлага болгосон байгууллага тус бүрийн хөгжлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлдэх.

4.5 Сургалтын агуулга

Сэдэвчлэн ажиллах:

 • Стратеги төлөвлөгөөний ерөнхий ойлголт;
 • Алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги зорилгууд болон зорилтууд;
 • Стратеги болон үйл ажиллагаа;
 • Хяналт болон холбогдох цар хүрээ;

Багаар ажиллах үйл ажиллагаа:

 • SWOT дүн шинжилгээ боловсруулах;
 • Алсын хараа, эрхэм зорилго боловсруулах;
 • Зорилго, зорилт боловсруулах;
 • Зорилго, зорилтын дагуу тусгай үйл ажиллагаа, үйл явц боловсруулах;
 • Хяналт болон холбогдох цар хүрээг боловсруулах.

Сургалтын төлбөр

Ангилал

Америк доллар

Писо

Хамрагдах зүйлс

A

450$

23,500

 • Сургалтын материал
 • 2019 оны 5-р сарын 20 - 24, өдрийн хоол, өглөө оройн хөнгөн зууш орно

B

850$

44,000

 • Сургалтын материал
 • 5-р сарын 19 (14.00 цаг) 5-р сарын 25 (өдөр) хүртэл байрлах дангаараа өрөө
 • 5-р сарын 19 оройн хоолноос болон 5-р сарын 25 (өглөөний хоол) хүртэл бүх хоол
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

C

750$

39,000

 • Сургалтын материал
 • 5-р сарын 19 (14.00 цаг) 5-р сарын 25 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах байр
 • 5-р сарын 19 оройн хоолноос болон 5-р сарын 25 (өглөөний хоол) хүртэл бүх хоол
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

D

1030$

53,500

 • Сургалтын материал
 • 5-р сарын 19 (14.00 цаг) 5-р сарын 26 (өдөр) хүртэл дангаараа байрлах өрөө
 • 5-р сарын 19 оройн хоолноос болон 5-р сарын 25 (өглөөний хоол) хүртэл бүх хоол
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр.
 • Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх

E

910 $

47,300

 • Сургалтын материал
 • 5-р сарын 19 (14.00цаг) 5-р сарын 26 (өдөр) хүртэл хоёулаа байрлах өрөө
 • 5-р сарын 19 оройн хоолноос болон 5-р сарын 25 (өглөөний хоол) хүртэл бүх хоол
 • Далайн эргийн амралтанд очих тээврийн хэрэгслийн зардал болон орох төлбөр
 • Нисэх онгоцны буудал хүргэж өгөх

Жич:

2019 оны 5-р сарын 20-ны өдрөөс өмнө бүртгүүлэх ёстой. Хамгийн багадаа 10 оролцогч бүртгүүлнэ. Хэрэв оролцогчдын тоо хангалттай биш бол сургалтыг дахин төлөвлөнө.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.cpstech.org