ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ СТАТИСТИК МЭДЭЭ /2017-2018 оны хичээлийн жилийн байдлаар/