БМИҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтнүүд “Технологийн шинэ эрин ба хөгжлийн бодлого” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

БМИҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтнүүд “Технологийн шинэ эрин ба хөгжлийн бодлого” сэдэвт сургалтад хамрагдав. Энэхүү сургалтыг Е-Нээлттэй сургуулийн багш нар зохион байгуулсан бөгөөд цаашид БМИҮЗ-ийн ажлын алба, Е-Нээлттэй сургуулийн багш нартай удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх тал дээр хамтран ажиллахаар болов.