БМИҮЗ-ӨӨС МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨТӨЛБӨРТ АЖИЛЛАХ ШИНЖЭЭЧДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ, ЭРХ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА