БМИҮЗ, APQR БУЮУ АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛААБМИҮЗ 2018 оны 10 дугаар сарын 01-нээс 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний хооронд APQR буюу Ази-Номхон далайн орнуудын байгууллагуудын чанарын үнэлгээг амжилттай хийлгэж, олон улсын чанарын шаардлагыг хангасан байгууллагын гэрчилгээг хүлээн авлаа. 

APQR чанарын баталгаажуулалтын гэрчилгээ нь тус байгууллагын үйл ажиллагаа нь олон улсын түвшинд хүрсэн, Ази-Номхон далайн орнуудын боловсролын чанарын баталгаажуулалтын холбооны стандарт, чанарын шаардлагыг хангасан гэдгийг баталж буй хэрэг юм. 
APQR чанарын баталгаажуулалт авсан байгууллагууд олон улсад үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй болох бөгөөд үүнд, магадлан итгэмжлэлийг олон улсын түвшинд бие дааж болоод хамтарсан хэлбэрээр хийх, өөрийн шинжээчдийг гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудад ажиллуулах, хамтарсан сургалт явуулах, мэргэжилтэн солилцох зэрэг мэргэжлийн үйл ажиллагааг өргөн хүрээнд зохион байгуулах боломжтой болно. 
Гэрчилгээг хүлээн авсантай холбогдуулан APQN буюу Ази-Номхон далайн орнуудын боловсролын чанарын баталгаажуулалтын холбооноос “Hearty congratulations on achieving this important international recognition” (Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн амжилтад тань чин сэтгэлийн баяр хүргэе!) хэмээн баяр хүргэн мэндчилсэн байна.